El teu advocat com, on i quan el necessites

SERVEIS

P R E S E N T A C I Ó

Advocacia

Entenc l’exercici de l’advocacia com la combinació d’una alta especialització professional amb una col·laboració constant amb el client, el qual ha d’estar informat en tot moment de les tasques que fa el seu advocat i participar-hi activament.

Avui en dia, l’advocat ha d’estar permanentment al servei del client i, per fer-ho, no pot defugir l’ús de les noves tecnologies per donar una resposta immediata a les demandes del client. El contacte entre client i advocat ha de ser permanent i, per aconseguir-ho, les noves tecnologies són les nostres millors aliades.

L’advocacia ha de defugir del model tradicional per obrir-se a noves maneres de fer i de pensar, rebutjant tòpics i llocs comuns sobre els advocats. Ha de quedar clar quins serveis oferim i a quins preus ho fem.

Joaquim Oliva i Sala
ADVOCAT
Col. 1.323 de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Girona

Aquest lloc web vol donar resposta a les necessitats actuals dels clients d’un advocat i té per finalitat dotar a la meva feina de la transparència, la claredat i l’accessibilitat que els nous temps demanden.

ESPECIALITATS

Assessorament i defensa jurídics
en els àmbits de:

DRET ADMINISTRATIU

DRET ADMINISTRATIU

Organització administrativa, contractació, subvencions, funció pública, expropiacions forçoses, sancions administratives, qüestions mediambientals, patrimoni i responsabilitat patrimonial de les administracions públiques, protecció del patrimoni històric artístic, impostos municipals, activitats classificades.

DRET CIVIL

DRET CIVIL

Herències i successions, contractes civils (compravendes, arrendaments urbans i rústics, permutes, etc.), reclamacions de quantitat i de morosos, desnonaments, propietat horitzontal i qüestions immobiliàries, dret de successions, família, drets reals, dret hipotecari, judicis executius, procediments interdictals, reclamació de danys.

DRET URBANÍSTIC

DRET URBANÍSTIC

Planejament, gestió i disciplina urbanístics, amb especial incidència en la tramitació de POUM’s i d’instruments derivats (plans parcials, especials i de millora urbana) i instruments de gestió urbanística (projectes de reparcel·lació, d’urbanització, constitució de juntes de compensació, defensa en procediments de protecció de legalitat urbanística).

ARTICLES MÉS RECENTS

FORMULARI DE CONTACTE

  nom
  cognoms
  telèfon
  e-mail
  missatge

  captcha

  ACCEPTAR LES CONDICIONS


  Accepto voluntàriament que les meves dades siguin enviades a JOAQUIM OLIVA I SALA i accepto que aquestes dades puguin ésser emmagatzemades, per si escau, poder-me enviar informació referent a les activitats professionals i empresarials pròpies de JOAQUIM OLIVA I SALA. Així mateix JOAQUIM OLIVA I SALA es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades dels usuaris del formulari.