BLOG

EL NOU RÈGIM DE NOTIFICACIÓ PER EDICTES DELS ACTES ADMINISTRATIUS : TOTS ELS EDICTES S’HAN DE PUBLICAR AL BOE.
25 setembre, 2014

L’article 59. 5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú establia que quan els interessats en un procediment fossin desconeguts, s’ignorés el lloc de la notificació o el mitjà de notificació, o bé quan, intentada la notificació per dues vegades no s’hagués pogut efectuar, la notificació s’havia de fer per mitjà d’anuncis al tauler d’edictes de l’ajuntament del seu últim domicili, en el Butlletí Oficial de l’Estat, de la comunitat autònoma o de la província, segons quina fos i l’administració de la qual procedís l’acte que s’havia de notificar, i l’àmbit territorial de l’òrgan que l’hagués dictat. En el cas que l’últim domicili conegut radiqués en un país estranger, la notificació s’havia d’efectuar mitjançant la publicació al tauler d’anuncis del consolat o la secció consular de l’ambaixada corresponent.

Aquesta règim de notificació per edictes ha estat modificat per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic, publicada en el BOE el dia 17 de setembre de 2014. Aquesta llei modifica l’article 59.5 de la Llei 30/92 en el sentit que totes les notificacions per edictes sempre s’han de fer en el BOE, a diferència del règim anterior en què, segons els casos, podien dur-se a terme en taulers d’anuncis municipals o consulars o butlletins oficials autonòmics o provincials. Aquests mitjans, així com els taulers d’anuncis electrònics passen a ser facultatius i complementaris.

També es modifica el Text refós de la Llei del cadastre immobiliari, amb la mateixa finalitat d’incloure entre les notificacions que obligatòriament s’han de fer al BOE, aquelles corresponents als procediments cadastrals de valoració col lectiva, les quals, ateses les seves singularitats de volum i terminis, tenen actualment assignat un sistema específic d’anunci per a la notificació per compareixença (consistent en la publicació en el diari oficial corresponent a l’àmbit territorial de competència de l’òrgan que va dictar l’acte), es modifica l’apartat b) de l’article 29.4 del Text refós de la Llei del cadastre immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004.

La Llei 15/2014 també modifica la Llei General Tributària en el sentit que les anomenades notificacions per compareixença es realitzaran sempre a través del BOE. La redacció fins ara vigent contemplava aquesta possibilitat com a alternativa a la seu electrònica de l’organisme o altres butlletins oficials.

Ara, a més, es precisa que la publicació al BOE dels avisos notificació per compareixença en procediments tributaris s’efectuarà els dilluns, dimecres i divendres de cada setmana.

Ens trobem, per tant, davant d’una centralització total de les notificacions edictals dels actes administratius. Totes les administracions públiques estaran obligades, a partir de l’entrada en vigor de la Llei 15/2014 o a partir de la fi del règim transitori que s’estableix, a publicar els seus edictes de notificació en el BOE. Aquesta publicació serà gratuïta.

El nou règim de notificacions administratives i cadastrals entrarà en vigor el dia 1 de juliol del 2015 amb independència de la data d’inici del procediment. En canvi en l’àmbit tributari començarà a aplicar-se amb l’entrada en vigència de la Llei 15/2014, l’endemà de la seva publicació, o sigui, el dia 18 de setembre de 2014.