BLOG

EL NOU REGLAMENT DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA.
26 juny, 2014

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6623, corresponent al dia 15 de juny de 2014, ha publicat el Decret 64/2014, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. Va entrar en vigor el dia 4 de juny de 2014.

Aquest nou reglament regula de forma exhaustiva la intervenció en l’edificació de l’ús i del subsòl i la protecció de la legalitat urbanística. Consta de 152 articles i deroga uns 60 articles del Reglament de la Llei d’Urbanisme ( aprovat pel Decret 305/2006 ) que també tractaven sobre la protecció de la legalitat urbanística.

Quines son les principals novetats que introdueix aquest reglament ?

1a.- Amplia els supòsits en que s’exigeix projecte tècnic per obtenir la llicència municipal.

Ara es requereix projecte tècnic :

– En aquells supòsits establers per la Llei d’Ordenació de l’Edificació.

– Quan les obres afectin als fonaments o als elements estructurals, al volum o a les superfícies construïdes, l’ús urbanístic, el nombre d’habitatges, establiment o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent i a elements objecte de protecció dels béns catalogats subjectes a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.

El projecte tècnic ha de contenir la documentació escrita i gràfica per definir les característiques tècniques de l’obra amb el grau de detall suficient per a comprovar la seva adequació a l’ordenament jurídic urbanístic.

2a.- Permet l’ocupació parcial d’edificis.

El nou reglament permet que els promotors d’un edifici podran sol•licitar la llicència de primera ocupació de part d’un edifici, sempre que la part de la qual es tracti acompleixi els següents requisits :

– Que s’hagi executat íntegrament conforme al projecte global autoritzat.

– Que l’estat de la seva execució permeti la seva utilització amb independència de la part de l’edifici o la construcció no acabada.

– Que la seva utilització i acabament de les obres no s’interfereixen mútuament de forma greu

– Altres requisits que puguin establir les ordenances municipals.

3a.- Estableix la caducitat automàtica de les llicències d’obres.

D’acord amb el nou reglament, la manca de declaració de caducitat no faculta als promotors per iniciar. les obres o per acabar-les, ni en conseqüència, les eximeix de les responsabilitats administratives que es puguin derivar de l’execució de les obres no emparada en els termes de la llicència. És a dir, transcorregut el termini fixat a la llicència d’obres, per iniciar-les o per acabar-les, la llicència caduca de forma automàtica, sense que calgui que l’administració en declari expressament la caducitat.

4a.- Regulació de la comunicació prèvia.

Estan subjectes al règim de comunicació prèvia :

– La primera ocupació de les obres de nova construcció, ampliació, canvi d’ús característic i de reforma amb interrupció del seu ús.

– Les obres que no s’ajustin al projecte i no l’alterin substancialment.

– El canvi d’ús i de les obres vinculades al desenvolupament d’activitats que, d’acord amb la legislació sectorial, no necessitin llicència prèvia.

– Aquells casos en que així ho prevegi l’ordenança municipal sempre que no abasti :

 Les obres que d’acord amb la Llei d’Ordenació de l’Edificació necessitin projecte tècnic.
 Les parcel•lacions urbanístiques.
 El canvi d’ús a residencial de les obres implantades
 Els usos i les obres provisionals.
 Els usos i les obres en sòl no urbanitzable i en sòl urbanitzable delimitat.

Cal recordar que, d’acord l’article 9.9 del Text refós de la Llei estatal del sòl, l’administració – sota la seva responsabilitat – en el termini de 6 mesos des de que es presenta la comunicació prèvia a la primera utilització – ha de verificar que l’edificació acompleix els requisits exigits per a ser destinada a l’ús previst,

5a.- Previsió de la possibilitat d’ordenar una obra, una restauració de la legalitat o una execució subsidiària, a través d’un programa de treball, redactat per l’administració urbanística, a càrrec de l’interessat i desenvolupament de la figura del programa de restauració voluntària.

6a.- Creació de la figura del Programa d’Actuació Específica ( PAE ) per a l’atorgament de llicències urbanístiques per actuacions en sòl no urbanitzable quan no sigui necessària l’aprovació d’un Pla Especial i que són les següents :

a) Les actuacions específiques d’interès públic a què fa referència l’article 47.4 de la Llei d’urbanisme.
b) Els projectes d’activitats i de construccions directament vinculades a l’explotació de recursos naturals.
c) Els habitatges familiars i els allotjaments de treballadors temporers que estiguin directament i justificadament associats a l’activitat rústica de què es tracti, i els projectes de construccions pròpies d’una activitat rústica que incorporin aquests usos.
d) L’obertura o la recuperació de vies d’accés, camins i dreceres, quan no està emparada en un projecte d’actuació aprovat d’acord amb la legislació sectorial.
e) Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la xarxa viària.
f) Les construccions auxiliars destinades a l’activitat de turisme rural.
g) Qualsevol altra actuació que afecti restes arqueològiques d’interès declarat, jaciments paleontològics, punts geològics d’interès, aqüífers classificats o zones vulnerables o sensibles declarades de conformitat amb la legislació aplicable.
L’atorgament de llicències urbanístiques en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no delimitat per a la reconstrucció i la rehabilitació de masies, cases rurals i altres construccions permeses per la llei d’urbanisme, també requereix l’aprovació d’un projecte d’actuació específica, mentre el planejament urbanístic general o especial no contingui el catàleg específic que identifiqui les construccions que poden ser reconstruïdes o rehabilitades.
En els casos en què no és preceptiva l’aprovació d’un pla especial urbanístic, la persona interessada, optativament, pot promoure la seva aprovació per permetre l’execució de les anteriors obres, en substitució del projecte d’actuació específica requerit. En aquest supòsit el pla especial urbanístic que es formuli ha d’incorporar la documentació exigida als projectes d’actuacions específiques i, durant la seva tramitació, s’han de sol•licitar els informes requerits per a l’aprovació d’aquests projectes.

7a.- Determinació de les sancions mitjançant una fórmula matemàtica.

Aquesta és una de les innovacions més sorprenents del nou reglament, el qual incorpora una formula matemàtica per a determinar l’import de les sancions urbanístiques en funció de l’import de la multa prevista a la Llei d’Urbanisme, el volum edificat en m2 o m3 afectats per la infracció, el factor relatiu a la gravetat de la infracció i el factor relatiu a les agreujants i atenuants de la responsabilitat administrativa. El reglament també regula uns supòsits específics pel càlcul de la multa ( parcel•lació, divisió o segregació de finques, actes de propagandes d’urbanitzacions, deure legal de conservació d’obres i edificacions, tanques i conduccions horitzontals la secció transversal màxima de les quals no sigui superiors a 0’1 m2).

8a.- Possibilitat de reduir les sancions.

El nou reglament preveu que, si abans de l’execució forçosa de la multa, l’infractor restaura la realitat física il•legalment alterada i indemnitza els danys i perjudicis causats, se li aplicaran les següents reduccions sobre l’import de les sancions :

a) Del 80 % si la restauració s’executa voluntàriament abans de la fermesa de la sanció.

b) Del 60% si la restauració es fa entre la fermesa de la sanció i l’ordenació de la seva execució forçosa.

c) Si la restauració i indemnització es parcials la reducció serà proporcional a aquestes.

9a.- Gran desenvolupament normatiu de l’activitat dels inspectors urbanístics, del contingut de les llicències urbanístiques i de la documentació que cal acompanyar a les sol•licituds de llicències.

10a.- Modificació del supòsits en que es requereix l’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística ( modificació del reglament de protecció, gestió i ordenació del paisatge ).

Aquest serà necessari en els casos d’aprovació d’un Projecte d’Actuació Específica ( PAE ) en sòl no urbanitzable i per a l’atorgament de llicències d’obres pròpies d’una activitat agrícola, ramadera o rústica quan es superin els llindars del planejament territorial i urbanístic.

En definitiva, el nou reglament de protecció de legalitat urbanística suposa una important innovació en la regulació de la disciplina urbanística a Catalunya i, segons el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, és un primer pas per a la configuració d’un codi urbanístic català. ________________________________________