BLOG

ENTRA EN VIGOR LA LLEI DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL.
8 gener, 2014

ENTRA EN VIGOR LA LLEI DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL ( LRSAL )

El BOE núm. 312, corresponent al dia 30 de desembre de 2013, ha publicat la Llei 27/2013, de 30 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, que ha entrat en vigor l’endemà de la seva publicació, o sigui, el dia 31 de desembre de 2013.

Les principals novetats que introdueix aquesta Llei són les següents.

1.- Redefinició de les competències municipals contingudes a la Llei de Bases de Règim Local.

D’acord amb l’article 7 de la LBRL els ajuntaments tenen dos tipus de competències : les pròpies i les que els són atribuïdes per una altra administració d’àmbit territorial superior. La LRSAL introdueix un nou apartat a aquest article 7 on es diu que els ajuntaments només podran exercir competències diferents a les pròpies i a les atribuïdes per delegació quan ja estiguin cobertes les d’obligat compliment, quan no es posi en risc la sostenibilitat del conjunt de l’hisenda municipal i quan aquest servei no sigui prestat per una altra administració pública.

a) Competències eliminades :

Quines són les competències que l’article 25 de la LBRL atribuïa als ajuntaments i que han estat eliminades per la LRSAL :

– Protecció de consumidors i usuaris.

– Prestació de serveis socials i de promoció i reinserció social ( ara substituïda per l’avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en risc d’exclusió social ).

– Participació en l’atenció primària de la salut.

– Reducció de les competències en matèria d’educació que ara es limiten a la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria, a la cooperació amb les administracions educatives per a l’obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres educatius i a la conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local, destinats a centres públics d’eduació infantil, primària o especial.

La LRSAL fixa els terminis d’assumpció de l’exercici de les noves competències – fins ara exercides pels ajuntaments – per part de les CCAA :

– Educació : Disposició Addicional 15asER : Les normes reguladores del sistema de finançament de les CCAA i de les Hisendes locals fixaran els terminis en que les CCAA assumiran l’exercici de les competències en matèria d’educació fins ara exercides per les entitats locals.

– Salut : Disposició Transitòria 1a : Les competències referents a la participació en l’atenció primària de la salut seran assumides per els CCAA des del dia 31-12-2013 i, de forma progressiva, en el termini màxim de 5 anys des d’aquesta i , a raó d’un 20 % anual, les CCAA aniran assumint totes aquestes competències.

– Serveis Socials : Disposició Transitòria 2a : En data 15-12-2014, les CCAA assumiran la titularitat de les competències previstes com a pròpies del municipis referents a la prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social.

– Serveis d’Inspecció Sanitària : Disposició Transitòria 3a : En data 30-6-2014, les CCAA prestaran els serveis referents a la inspecció i control sanitari d’escorxadors, d’indústries alimentàries i begudes.

b) Competències delegades :

Es modifica el redactat de l’article 27 de la LBRL en el sentit que la delegació de competències a favor d’una entitat local per part de l’Estat o de les CCAA haurà de millorar l’eficiència de la gestió pública, contribuir a eliminar duplicitats administratives i estar d’acord amb la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

La delegació no podrà ser inferior a 5 anys i s’afegeix a l’article 27 un nou apartat amb una relació, no taxativa, de competències que l’Estat i les CCAA poden delegar a les entitat locals

Es reforça la vinculació entre delegació i finançament de tal manera que si es delega una competència sense dotació pressupostària suficient per part de l’administració delegant, la delegació serà nul•la.

c) Competències d’exercici obligatori :

La nova redacció que la LRSAL dona a l’article 26 de la LBRL manté a gran trets la relació de serveis que els ajuntaments han de prestar de forma obligatòria en funció del nombre d’habitants del municipi, introduint tanmateix les següents novetats :

– Eliminació del servei obligatori de control d’aliments i begudes.

– En relació als municipis amb una població inferior i, en referència a la recollida de residus, neteja viària, abastament d’aigua potable, accés a nuclis de població, pavimentació de les vies i tractament de residus ) es preveu que la seva prestació serà coordinada per els Diputacions provincials o per entitat equivalent. Els ajuntament només podran prestar aquests serveis ( de forma indirecta o indirecta ) quan acreditin que poden prestar-los amb un cost inferior al que tindria si fos prestat d’acord amb la manera decidida per la Diputació.

d) Activitats i serveis reservats de manera expressa a favor des les entitats locals :

La LRSAL dona una nova redacció a l’article 86 de la LBRL i redueix les activitats i serveis que poden ser reservats de manera expressa a favor del municipi als següents :

– Abastament domiciliari i depuració d’aigües
– Recollida, tractament i aprofitament de residus
– Transport públic de viatgers

Per tant, desapareixen: escorxador, mercats i llotges centrals, subministrament de calefacció.

2.- Limitació de l’ús de la figura dels consorcis i redimensionament del sector públic local.

La LRSAL modifica el redactat de l’article 57 de la LRBL en el sentit de limitar l’ús de la figura dels consorcis. Només es podrà constituir un consorci quan la cooperació administrativa no es pugui formalitzar mitjançant un conveni i sempre que s’acrediti que la seva constitució no posa en perill la sostenibilitat financera de l’hisenda local.

A més, la LRSAL modifica la Disposició Addicional 9a de la LBRL en el sentit d’establir que les entitats locals i els seus organismes autònoms no podran adquirir, constituir o participar en la constitució, directa o indirecta, de nous organismes, entitats, societats, consorcis, fundacions i altes ens durant el temps que duri e seu pla econòmic financer o pla d’ajust.

3.- Retribucions dels membres electes de les Corporacions Locals.

La LRSAL introdueix un nou article, el 75 bis, a la LBRL. Aquest precepte ens parla de la retribució del membres electes de les Corporacions locals. D’aquesta nova regulació cal destacar :

1.- Que les retribucions s’estableixen en funció de la retribució d’un secretari d’estat en una escala que va disminuint percentualment només en funció del nombre d’habitants del municipi.

2.- Aquestes quantitats seran revisades cada anys per l’any per la Llei General de Pressupostos de l’Estat, que és la que fixa les retribucions corresponents als secretaris d’Estat.

El President de la Diputació no podrà rebre una retribució anual superior a l’alcalde del municipi més poblat de la seva província ( en el cas de Girona, 75.000 € anuals ).

4.- Dedicacio exclusiva dels càrrecs públics.

En municipis amb població inferior a 1.000 habitants els membres electes de les corporacions locals no podran tenir dedicació exclusiva, però si parcial, amb retribucions fixades per la Llei General de Pressupostos de l’Estat. S’estableix un escalat en funció del número d’habitants del municipi, de tal manera que a mesura que a més població, més càrrec electes amb possibilitat de gaudir de dedicació exclusiva.

4.- Personal eventual :

La LRSAL introdueix un nou article, el 104 bis, a la LBRL. Segons aquest nou precepte :

– El personal eventual haurà de prestar els seus serveis exclusivament en el serveis generals de l’entitat local i només excepcionalment podrà assignar-se amb caràcter funcional a altres serveis o departaments de l’estructura orgànica pròpia de l’entitat local, si així es reflecteix expressament en el seu reglament orgànic.

– S’estableix un escalat en funció del número d’habitants, fixant un número màxim de places per a personal eventual en funció del número d’habitants de cada municipi.

– Les Diputacions no podran tenir un nombre de places per a persona eventual superior a les previstes pel municipi més poblat de la seva demarcació territorial.

– L’entitat local ha de publicar, cada semestre, al BOP i en el seu web electrònic, el número de lloc de treball reservats a personal eventual.

– El president de l’entitat local informar al ple, cada trimestre, de l’acompliment d’aquesta publicació.

Les limitacions previstes en els nous articles 75 bis i 104 bis de la LBRL no seran d’aplicació fins el dia 30 de juny de 2015, a aquelles entitats locals que compleixin amb els objectius d’estabilitat pressupostària i deute pública i que el seu termini mitjà de pagament a proveïdors no superi en més de 30 dies el termini màxim previst a la normativa de morositat ( Disposició Transitòria 10a. de la LRSAL ).

5è.- Aprovació de pressupost municipal.

La LRSAL incorpora una nova Disposicio Final, la 16a. a la LBRL que diu que , excepcionalment, quan el ple de la corporació local no aconsegueixi, en primera votació la majoria necessària per a l’adopció d’acords prevista en aquesta llei, la junta de govern local tindrà competència per aprovar :

a) El pressupost de l’exercici immediat següent, sempre que prèviament existeixi un pressupost prorrogat.

b) Els plans econòmics i financers, els plans de reequilibri i els plants d’ajustament.

c) L’entrada de la corporació local en els mecanismes extraordinaris de finançament.

6è.- Modificació de la Real Decret Legislatiu 2/2008, de 20 dejuny, que aprova el Text refós de la Llei estatal del sòl :

La Disposicio Final 4a. de la LRSAL afegeix un nou apartat, el 5è, a l’article 34 del TRLS de 2008 que diu que, de forma excepcional, els municipis que disposin d’un patrimoni públic del sòl, podran destinar-lo a reduir el seu deute comercial i financer, sempre que acompleixin els següents requisits :

a) Haver aprovat el pressupost de l’entitat local de l’any en curs i liquidat el corresponent a exercicis anteriors.

b) Tenir el registre de patrimoni municipal del sòl correctament actualitzat.

c) Que el pressupost municipal tingui correctament comptabilitzades les partides del patrimoni municipal del sòl.

d) Que existeixi un acord del ple de la corporació en que es justifiqui que no es necessari dedicar aquestes quantitats a les finalitats pròpies del patrimoni municipal del sòl i que es destinaran a la reducció del deute de la corporació local.

e) Que s’hagi obtingut l’autorització prèvia per part de l’òrgan que exerceixi la tutela financera de l’entitat local

L’import del qual disposa l’entitat local haurà de ser reposat en el termini màxim de 10 anys, d’acord amb les anualitats i percentatges fixats per l’acord del ple. ________________________________________