BLOG

HAS DE PAGAR L’IBI ENDARRERIT D’UNA FINCA QUE ACABES DE COMPRAR ?
4 juliol, 2016

Fa pocs dies un client em va consultar si havia de pagar l’IBI endarrerit d’una casa que acabava de comprar. L’ajuntament li reclamava les quotes d’IBI corresponents als anys 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013.

Per respondre aquest pregunta, cal consultar el Text Refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals i la Llei General Tributària.

L’article 64.1 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals disposa que si es produeix un canvi en la titularitat del drets que constitueixen el fet imposable de l’IBI, aquests queden afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària en règim de responsabilitat subsidiària.

D’’acord amb els articles 43.1.d) i 79.1 de la Llei General Tributària, els adquirents de béns afectes al pagament dels deutes tributaris ( en el cas que ens ocupa, liquidacions d’IBI ) respondran subsidiàriament amb aquests per derivació de l’acció tributària, si el deute no es paga.

Per tant :

a) El nou comprador respon del pagament de les liquidacions d’IBI de forma subsidiària.

b) Això implica que l’ajuntament que reclami l’IBI s’ha de dirigir en primer lloc al deutor principal ( el propietari del bé quan es va dictar la liquidació de l’IBI ) i només el pot reclamar al propietari actual quan ha declarat insolvent a l’anterior mitjançant resolució administrativa.

Per acabar, cal tenir en compte que :

1r.- L’article 78 de la Llei General Tributària estableix que en els tributs que gravin periòdicament els béns o drets inscriptibles en un registre públic ( és el cas de l’IBI ) o els seus productes directes, certs o presumptes, l’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals tindran preferència sobre qualsevol altre creditor o adquirent, encara que aquests hagin inscrit els seus drets, per al cobrament dels deutes meritats i no satisfets corresponents a l’any natural en què s’exigeixi el pagament i l’immediatament anterior.

2n.- El nou comprador abans de pagar les liquidacions d’IBI, ha de comprovar que aquestes no hagin prescrit. D’acord amb l’article 66.b) de la Llei General Tributària prescriu als 4 anys el dret de l’administració tributària per a reclamar liquidacions tributàries. En el cas de l’IBI i, de conformitat amb allò que disposen l’article 67.1 d’aquest mateix legal i l’article 75.1 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest termini de 4 anys es compta des del dia de la meritació de l’IBI, o sigui el dia 1 de gener de cada any.

3r.- Si el nou comprador ha de fer front al pagament de liquidacions d’IBI anteriors pendents com a responsable tributària subsidiari, disposarà d’una acció civil contra el venedor en el cas que aquest no li hagi comunicat que existia aquest deute tributari que gravava la finca objecte de la compra-venda.