BLOG

LES NOVES LLEIS DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU I DE RÈGIM JURÍDIC DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
7 novembre, 2016

El passat dia 2 d’octubre de 2016 van entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques ( LPACAP ) i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic ( LRJSP ).

Aquestes dues lleis deroguen la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, el Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel que s’aprovà el Reglament dels Procediments de les Administracions Públiques en matèria de Responsabilitat Patrimonial i el Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel que s’aprovà el Reglament del Procediment per a l’Exercici de la Potestat sancionadora.

Les novetats que introdueix la LPACAP es poden resumir-se de la següent manera :

1a.- La representació de persones interessades davant de qualsevol administració pública es podrà acreditar mitjançant qualsevol mitjà apte en Dret. S’introdueixen com a nous mitjans la designació feta per l’interessat davant de la corresponent administració pública ( designa apud acta ), la inscripció en el registre d’apoderaments electrònics de les administracions públiques i es preveu que aquestes podran habilitar a persones físiques o jurídiques habilitades per la realització de determinades transaccions electròniques en representació de les persones interessades.

2a.- Ara s’estableix l’obligació de les administracions públiques de verificar la identitat de les persones físiques i jurídiques. Per això, es regula l’identificació electrònica davant de les administracions públiques, s’admeten sistemes basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica, de segell electrònic i sistemes de clau concertada i qualsevol altre sistema que les administracions públiques considerin vàlid.

La llei estableix el dret dels ciutadans a rebre assistència per part de les administracions públiques en l’ús dels mitjans electrònics.

3a.- La llei regula el dret i l’obligació dels ciutadans de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques

4a.- La llei estableix l’obligació de les administracions públiques de mantenir un arxiu electrònic únic dels documents electrònics que corresponguin a procediments finalitzats.

5a.- S’estableix l’obligació general de les administracions públiques d’emetre els seus documents per escrit a través de mitjans electrònics.

6a.- S’estableix, com a regla general, la de no exigir a les persones interessades la presentació de documents originals.

7a.- S’inclouen dins dels supòsits on es produeix silenci administratiu negatiu, procediments iniciats a sol·licitud de part on es sol·licitin autorització per a l’exercici d’activitats que puguin perjudicar el medi ambient i els procediments de responsabilitat patrimonial.

8a.- Els dissabtes passen a ser dies inhàbils a efectes del còmput de terminis administratius.

9a.- S’introdueix el còmput de terminis per hores. Són hores hàbils totes les hores dels dies que siguin hàbils ( tots excepte dissabtes, diumenges i festius ).

10a.- Es modifica la relació d’actes administratius que han de ser motivats, introduint-ne de nous, entre els quals s’inclou els acte dictats en procediments sancionadors.

11a.- La notificació electrònica es configura com a sistema preferent i es practicarà mitjançant compareixença en la seu electrònica de l’administració pública o en direcció habilitada única, o mitjançant ambdós sistemes.

S’estableix un règim específic per la pràctica de la notificació electrònica i un altre per la notificació en paper. Els ciutadans podran triar si es comuniquen amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics o a través dels mètodes tradicionals – en paper, correu ordinari, etc…

12a.- Es configura un nou procediment administratiu on s’estableix l’ús generalitzat dels mitjans electrònics. Aquí cal destacar que :

– En les sol·licituds que els interessats presentin davant de les administracions públiques s’haurà d’indicar un mitjà electrònic on fer les notificacions electròniques o, en el seu defecte, un lloc físic on practicar-les.

– Es regula l’expedient electrònic ( que a partir del dia 2 d’octubre de 2017 haurà de substituir a l’expedient en paper ) i els documents que l’integren.

– Cada administració pública haurà de tenir un registre electrònic general.

– S’estableix l’obligació d’emetre els informes tècnics en format electrònic.

– Es regula un procediment simplificat.

13a.- La nova llei de procediment administratiu incorpora la majoria de prescripcions que incorporava l’ara derogat reglament de procediment per l’exercici de la potestat sancionadora. Així :

– S’estableix que la interposició d’una denúncia no confereix, per si sola, la condició d’interessat en el procediment.

– No es podran iniciar nous procediments sancionadors per fets o conductes tipificades como infraccions en la comissió de les quals l’infractor persisteixi de forma continuada, fins que hagi recaigut una primera resolució sancionadora que sigui executiva.

14a.- La llei incorpora la regulació de l’ara derogat reglament de procediment de les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial. Com a principal novetat s’estableix en 50.000 € la quantia per sol·licitar informe al Consell d’Estat o l’organisme que estableixi la legislació autonòmica.

15a.- S’estableixen excepcions a la regla general que els actes són immediatament executius i es regula el pagament electrònic.

16a.- En matèria de revisió dels actes administratius, les principals novetats són les següents .

– Ampliació de 3 a 6 mesos del termini per dictar la resolució del procediment de revisió d’ofici.

– Limitació del termini de prescripció per la revocació dels actes de gravamen o desfavorables.

– S’estableixen causes d’inadmissió dels recursos administratius.

– Possibilitat de suspendre el termini per a resoldre un recurs administratiu ( fins a la resolució del procediment judicial ) quan hagin de resoldre una pluralitat de recursos administratius contra un mateix acte administratiu contra el qual ja s’hagi d’interposat un recurs judicial o bé quan el recurs judicial s’hagi interposat contra la desestimació per silenci administratiu

– Es suprimeixen les reclamacions prèvies a les vies judicials civil i laboral.

17a.- Es regula la iniciativa legislativa i la potestat normativa de les administracions públiques. Aquí cal remarcar que :

– S’estableix el dret de la ciutadania de participar en l’elaboració de les normes que dictin les administracions públiques.

– S’estableix que les administracions publiquen hauran de divulgar una Pla Anual Normatiu en el qual es recolliran totes les propostes amb rang de llei o de reglament que hagin de ser aprovades l’any vinent.

18a.- La llei regula les condicions de validesa i eficàcia de la compulsa electrònica de les còpies realitzades per les administracions públiques.

En conclusió, la Llei 39/2015 significa la implantació al procediment administratiu dels mitjans electrònics, un pas més per a la implantació definitiva de l’administració electrònica.

Per la seva banda, la Llei 40/2015 conté una regulació del règim jurídic aplicable a totes les administracions públiques i també un règim jurídic específic per a l’Administració General de l’Estat. Aquest contingut es completa amb una regulació detallada dels principis general que han de regir l’actuació de les administració públiques, del mecanismes de relació entre elles com els convenis o els nous mitjans electrònics, una detallada regulació de l’administració institucional i corporativa.

Per acabar, cal remarcar que els procediments iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquestes lleis no els són aplicables i es regiran per la normativa anterior. Si bé, els actes i resolucions dictats amb posterioritat al 2 d’octubre de 2016 es regiran, pel que fa al règim de recursos, per la nova normativa.