BLOG

QUÈ EM POT PASSAR SI FAIG UNA OBRA SENSE LLICÈNCIA MUNICIPAL ?
14 febrer, 2014

QUÈ EM POT PASSAR SI FAIG UNA OBRA SENSE LLICÈNCIA MUNICIPAL ?

L’article 187 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya fixa la llista d’actuacions que estan subjectes a l’obtenció de llicència municipal. Aquesta llista es pot ampliar amb allò que disposin els plans generals i les ordenances d’edificació d’un ajuntament. En cas d’actuacions de poca entitat, la llicència pot ser substituïda per una comunicació del particular a l’ajuntament on indiqui la voluntat de fer les obres

Per tant, per saber si haig de demanar llicència per fer una obra, cal que consulti l’article 187 de la Llei d’Urbanisme i el planejament i ordenances municipals.

Que em pot passar si faig una obra sense llicència municipal ?

Si faig l’obra sense llicència i l’ajuntament ho detecta i m’obre un expedient, en el cas que l’obra sigui legalitzable ( és a dir que es pugui fer d’acord amb la llei i el planejament urbanístics ) simplement hauré de sol•licitar la llicència municipal per a legalitzar l’obra.

Si l’obra no és pot legalitzar, en tot o en part, hauré d’enderrocar-la totalment o parcialment en funció d’allò que estableixi l’informe de l’arquitecte municipal que consti a l’expedient de protecció de la legalitat urbanística que s’hagi incoat. L’ajuntament també podrà incoar-me un expedient sancionador per imposar-me una multa, l’import de la qual variarà en funció de si la infracció que he comés és qualificada com a molt greu, greu o lleu.

Que puc fer per a defensar-me davant de l’actuació de l’ajuntament ?

En relació amb l’enderrocament de l’edificació illegal, caldrà comprovar si l’obra fa més de 6 anys que es va finalitzar. Per regla general i, de conformitat amb allò que disposa l’article 207 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, l’acció de l’administració pública per obligar a un particular a enderrocar una obra il•legal prescriu al cap de 6 anys des de la finalització total de l’obra, excepte en els casos següents en que no prescriu mai :

– Obres que afectin a terrenys que el planejament urbanístic destina a espais lliures públics o al sistemes viaris.

– Obres que afectin a terrenys classificats com a sòl no urbanitzable d’especial protecció agrària, mediambiental, paisatgístic, forestal, fluvial o d’algun altre tipus.

En relació amb l’expedient sancionador caldrà que comprovi si la infracció ha prescrit. De conformitat amb allò que disposa l’article 227.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, les infraccions prescriuen :

– Al cap de dos anys des de la finalització total de les obres, si es tracta d’una infracció lleu.

– Al cap de 4 anys des de la finalització total de les obres, si es tracta d’una infracció greu.

– Al cap de 6 anys des de la finalització total de les obres, si es tracta d’una infracció molt greu.

Per tant, l’ajuntament no em podrà sancionar per haver fet una obra il•legal sense llicència si han transcorregut aquests terminis però, si no han passat 6 anys comptats des de la finalització total de les obres, em pot obligar a enderrocar-les. Si han passat aquest 6 anys ja no ho pot fer-ho, excepte si les obres afecten a terrenys públics destinats a espais lliures o vials o a terrenys classificats com a sòl no urbanitzable d’especial protecció. En aquest casos, l’acció administrativa per obligar a un particular a enderrocar les obres no prescriu mai. ________________________________________