BLOG

QUÈ PUC FER SI UN AJUNTAMENT M’AFECTA UNA FINCA I NO ME L’EXPROPIA ?
18 març, 2014

QUÈ PUC FER SI UN AJUNTAMENT M’AFECTA UNA FINCA I NO ME L’EXPROPIA ?

A través dels seus plans generals ( ara denominats Plans d’Ordenació Urbanística Municipal – POUM – ) els ajuntaments poden afectar finques de propietat privada per a destinar-les a vials, zones verdes, places públiques o equipaments municipals.

És freqüent que els plans generals prevegin l’afectació expressa de finques privades, però que passin els anys i els ajuntament no hagin procedit a la seva expropiació, amb els conseqüents perjudicis que aquesta situació representa pels seus propietaris.

Què puc fer si això succeeix ? Doncs acollir-me a la possibilitat que contempla l’article 114 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme i sol•licitar l’expropiació de la finca.

Aquest precepte legal estableix que si transcorreguts 5 anys des de l’entrada en vigor del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, quan aquest no estableix el termini per a l’execució de l’actuació urbanística corresponent, si no s’ha iniciat el procés d’expropiació dels terrenys reservats per a sistemes urbanístics que, en virtut de les determinacions del POUM, hagin d’ésser necessàriament de titularitat pública i que no estiguin incloses en cap polígon d’actuació urbanística o en un sector de planejament urbanístic, els propietaris podran presentar un escrit adreçat al respectiu ajuntament, comunicant-li li la seva voluntat d’iniciar l’expedient per a valorar els béns afectats.

Transcorreguts 2 anys des de la presentació d’aquest escrit sense que l’ajuntament hagi iniciat l’expedient per a l’expropiació de la finca, els titulars poden presentar el full d’apreuament amb la seva valoració de la finca i, de forma automàtica i per manament legal, s’inicià l’expedient d’expropiació forçosa. Si transcorren 3 mesos sense que l’ajuntament s’hagi pronunciat en relació amb la valoració de la finca, els propietaris es poden adreçar directament al Jurat d’Expropiació perquè fixi el preu just ( indemnització ) que han de percebre. Un cop determinat aquest, l‘ajuntament l’ha de pagar en un termini màxim de 6 mesos, excepte s’hagi interposat recurs contenciós administratiu contra la valoració.

Aquest article s’aplica també a les finques incloses dins d’un polígon d’actuació urbanística o un sector de planejament urbanístic en què el sistema d’actuació sigui el d’expropiació.

S’exclouen de l’àmbit d’aplicació de l’article 114 les següents finques :

a) Els terrenys classificats com a sòl no urbanitzable o com a sòl urbanitzable no delimitat.

b) El terrenys classificats com a sòl urbanitzable delimitat si es dediquen a una explotació agrícola, ramadera, forestal o cinegètica o, en general, a activitats pròpies de llur naturalesa rústica i compatibles amb la classificació i afectació fins que s’executi la urbanització prevista en el planejament municipal.

c) El terrenys sobre els quals s’ha obtingut autorització per a fer-hi una obra o desenvolupar-hi una activitat provisionals.

d) Els terrenys on hi hagi construccions o instal•lacions en ús o que puguin ser usades per a ús propi dels seus propietaris o bé per obtenir-ne un rendiment econòmic.

e) El terrenys reservats per a sistemes generals ( zones verdes, vials, equipaments, etc… ) que ofereixen servei a tot el municipi ) que hagin de ser executats mitjançant un projecte sectorial

Cal remarcar que el termini del qual disposa el propietari de la finca afectada per a presentar la seva valoració i per adreçar-se al Jurat d’Expropiació de Catalunya, així com la tramitació dels expedient d’expropiació davant d’aquest òrgan, restarà suspès si s’acorda la suspensió de tramitació de plans urbanístics i projectes de gestió i d’urbanització; i de l’atorgament de llicències urbanístiques, amb motiu de l’estudi per a redactar o revisar planejament o quan es produeix l’aprovació inicial d’un pla urbanístic.

Si transcorren els terminis de suspensió sense que s’hagi publicat el pla urbanístic que va motivar la suspensió ( que poden abastar un màxim de 2 anys ) es reprèn el còmput per a presentar la valoració de la finca afectada i per adreçar-se al Jurat d’Expropiació de Catalunya; o bé la tramitació de l’expedient expropiatori davant d’aquest òrgan.

Si la publicació del pla urbanístic que ha motivat la suspensió es fa abans que el Jurat d’Expropiació de Catalunya hagi fixat el preu just dels béns afectats ( la seva valoració econòmica ) i el nou pla urbanístic ja no diu que aquest bens han de ser expropiats, els expedients iniciats a l’empara de l’article 114 de la Llei d’Urbanisme queden sense efecte.

Per últim, cal destacar que la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic ( DOGC núm. 6551, de 30-01-2014 ), ha establert que el còmput dels terminis per advertir a l’administració competent, per a presentar el full d’apreuament i per adreçar-se al Jurat d’Expropiació de Catalunya, establerts per l’article 114. 1 i 2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, resta suspès fins al dia 31 de desembre de 2014.

En conclusió, amb totes les limitacions fixades pel propi precepte, l’article 114 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme és un instrument en mans dels propietaris de béns afectats pel planejament ( que preveu la seva expropiació ) per evitar que la situació d’afectació s’eternitzi i poder sol•licitar l’expropiació del bé i la corresponent indemnització econòmica. ________________________________________